Advertisement :- Villa De Porto ~ A Private Gateaway in Langkawi

Monday, November 22, 2010

Bahagian Akhir : Perbahasan Budget 2011 Ahli Parlimen Langkawi

Dato’ Paduka Abu Bakar bin Taib [Langkawi]: Saya amat setuju sekali dengan pandangan tersebut kerana pada saya Sime Darby adalah satu giant. Kadangkala hendak fikir hendak jual jagung misalnya di Kedah. Ia terlibat dengan projek-projek yang dilakukan oleh MADA. Apa yang perlu ialah mungkin cari kewangan dan beri kepada MADA untuk membuatnya. Seperkara lagi ialah di Langkawi, saya difahamkan apa yang telah dijalankan iaitu projek membela ikan yang menelan belanja berjuta-juta ringgit. Jadi saya difahamkan ia akan melibatkan NCER padahal projek tersebut dilakukan oleh Jabatan Perikanan, LKIM. Halim Mazmin Group apa lagi, semuanya fail, semuanya gagal. Ini pula NCER hendak masuk lagi. Saya percaya ini akan membazirkan duit kerajaan. Saya haraplah fikir dahulu sebelum melangkah yang lainnya.

Tuan Yang di-Pertua, saya haraplah..

Dato’ Ismail bin Abd. Muttalib [Maran]: [Bangun]

Dato’ Paduka Abu Bakar bin Taib [Langkawi]: Ya.

Dato’ Ismail bin Abd. Muttalib [Maran]: Terima kasih Yang Berhormat Langkawi. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya tertarik dengan apa yang dibawa oleh Yang Berhormat Langkawi. Di sini saya hendak bawa kepada Dewan ini ataupun kerajaan di segi melihat kepada keseluruhan projek koridor ini sama ada Pantai Timur, Pantai Barat, Utara juga di Selatan kita. Ini kerana seperti yang disebutkan juga oleh Yang Berhormat Arau tadi kadang-kadang projek-projek ini sudah lama. Saya kira pembangunan ekonomi projek koridor ini tujuan dilaksanakan atau diwujudkan oleh kerajaan adalah bagi memastikan supaya projek-projek di kawasan-kawasan yang berkenaan dapat dilaksanakan dengan berkesan.

Jadi apabila ditimbulkan oleh Yang Berhormat Langkawi tadi saya nampak seolah-olah ada perkara yang tidak kena. Saya minta pandangan Yang Berhormat Langkawi, apakah cadangan Yang Berhormat Langkawi supaya kerajaan dan hasrat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri hendak melihat projek ini iaitu pembangunan koridor sama ada di Pantai Timur, Utara dan sebagainya dapat dijalankan dengan baik. Jentera atau jawatankuasa yang ditugaskan dapat menjalankan kerjanya. Kita hendak kalau boleh kita minta supaya dibentangkan laporan secara terperinci keberkesanan pelaksanaan projek-projek di kawasan ini. Minta pandangan Yang Berhormat. Terima kasih.

Dato’ Paduka Abu Bakar bin Taib [Langkawi]: Ya, memang saya setuju dan saya harap pihak NCER perlu mengambil perhatian yang serius terhadap teguranteguran yang dinyatakan tersebut kerana ia perlu melibatkan perkara yang supplement atau complement dengan apa yang ada sekarang ini. Ya, Yang Berhormat Sri Gading.

Datuk Haji Mohamad bin Haji Aziz [Sri Gading]: Rancangan koridor ini diilhamkan oleh bekas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang lalu. Baru beberapa tahun dan sebenarnya sewaktu perancangan ini diumumkan banyak suara yang ragu sama ada berjaya atau tidak dan banyak suara yang mengatakan bahawa koridorkoridor ini tugas bertindih dengan agensi-agensi yang sedia ada. Bertindih-tindih. Apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Langkawi sebenarnya dirasai oleh banyak pihak. Nampak kegagalan-kegagalan. Apa yang menjadi masalahnya Tuan Yang di-Pertua, Yang Berhormat Langkawi, kegagalan ini menyebabkan pembaziran wang. Jadi kalau satu-satu rancangan hanya akan menemui kegagalan, yang akan membazirkan wang rakyat, wang kerajaan maknanya tujuan dan matlamatnya tidak tercapai.

Saya harap Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang ada hari ini yang visi dan misinya agaknya memang begitu jelas inginkan pembangunan, kemajuan negara ini agaknya boleh melihat semula perkara-perkara seperti ini supaya jangan berlarutanlah. Rancangan yang sudah diumumkan dan yang telah pun dilancarkan tiba-tiba mendapat kegagalan. Jadi diharap kerajaan di bawah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita yang baru ini melihat, mengkaji, menyemak dan ambil tindakan-tindakan kalau terdapat perkara-perkara yang mungkin boleh menggagalkan. Apa pendapat Yang Berhormat Langkawi?

Dato’ Shamsul Anuar Nasarah [Lenggong]: Yang Berhormat Langkawi, sedikit benda yang sama. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya pun hendak mencelah mengenai koridor ini.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar]: Ada tiga minit lagi Yang Berhormat. Ringkaskan soalan.

Dato’ Shamsul Anuar Nasarah [Lenggong]: Saya lihat ia sebenarnya juga disebabkan oleh kebanyakan perancangan NCER buat ini tidak berbincang dengan sama ada di peringkat daerah atau negeri secara detail. Kadang-kadang menyebabkan perancangan yang dia buat lain, yang kita buat lain. Kita hendak tuju ke lain, dia ke lain dan akhirnya bertembung di tengah jalan. Oleh sebab itu apakah Yang Berhormat Langkawi bersetuju kalau kita cadangkan setiap apa yang hendak dibuat mesti dibawa perbincangan terlebih dahulu sebelum keputusan dibuat?

Dato’ Paduka Abu Bakar bin Taib [Langkawi]: Memang betul kerana di Langkawi misalnya, hendak buat penangkapan ikan, LKIM buat sangkar ikan, Perikanan buat sangkar ikan, Halim Mazmin buat sangkar ikan, semua fail. Why should you go and have another one? Jadi itulah bagi saya membazir dan orang kata, orang kampung perli, menjadi perbualan orang dan memomok-momokkan. Jadi Tuan Yang di-Pertua, saya haraplah perkara ini dapat dikaji semula janganlah kita sebagai wakil rakyat jadi bahan tohmahan, bahawasanya kerajaan membazir walhal kerajaan tidak membazir. Yang membazir ialah agensi berkenaan yang membuat silap dan semestinya kita juga menjadi sasarannya.

Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya mohon menyokong.

No comments: