Advertisement :- Villa De Porto ~ A Private Gateaway in Langkawi

Monday, November 22, 2010

Soalan Ahli Parlimen Langkawi di Dewan Rakyat~ Dato' Paduka Abu Bakar Taib

28 October 2010

1- Dato' Paduka Abu Bakar Bin Taib [ Langkawi ] minta MENTERI
PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI menyatakan :-

(a) sejauh manakah Lembaga Kenaf Negara dapat
membantu/kejayaan untuk penanaman tembakau beralih
kepada penanaman kenaf; dan

(b) negeri-negeri manakah penumpuan diberi dan jumlah
insentif yang diberikan kepada penanam.

22 October 2010


Dato' Paduka Abu Bakar Bin Taib [ Langkawi ] minta MENTERI
PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI menyatakan :-

(a) sebagai agensi penyelidikan, sejauh manakah kejayaan
MARDI sejak ianya ditubuhkan; dan

(b) berapa jumlah pegawai dan kakitangan yang terdapat di
MARDI dan berapakah yang mempunyai kelulusan Sarjana
dan Phd dan adakah MARDI mempunyai data dan 'Botanical
Garden' untuk semua jenis pokok dan buah-buahan yang
terdapat di seluruh Malaysia.

9 Nov 2010

Dato' Paduka Abu Bakar Bin Taib [ Langkawi ] minta MENTERI
PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI menyatakan :-

(a) perkembangan terkini pelabuhan tuna di Batu Maung, Pulau
Pinang; dan

(b) berapakah sebenarnya jumlah pendaratan ikan tuna di Batu
Maung bagi tiga tahun kebelakangan ini dan apakah
perkembangan projek LKIM di Pantai Merdeka, Kedah dan
Kuala Sanglang, Perlis.

26 Oct 2010

Dato' Paduka Abu Bakar Bin Taib [ Langkawi ] minta MENTERI
KEWANGAN menyatakan :-

(a) apakah projek-projek yang sedang dan akan dilaksanakan di
Langkawi; dan

(b) sejauh manakah pemantauan dibuat terhadap semua projek
yang sedang dijalankan di Langkawi dan agensi manakah
yang bertanggungjawab untuk menyelenggara projek
pelancongan.

25 October 2010


Dato' Paduka Abu Bakar Bin Taib [ Langkawi ] minta MENTERI
PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI menyatakan :-

(a) adakah RSPO merupakan satu halangan untuk menyekat
pengeksportan minyak kelapa sawit ke negara Eropah dan
Amerika Utara; dan

(b) adakah Malaysia bersedia dan berjaya melawan kempen
anti minyak sawit yang terdapat di Eropah.

21 Oct 2010

Dato' Paduka Abu Bakar Bin Taib [ Langkawi ] minta MENTERI
PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI menyatakan :-

(a) jumlah keluasan tanaman padi di kawasan MADA dan KADA
bagi tahun 1980, 1990, 2000 dan 2009; dan

(b) sejauh manakah pencapaian program 10 tan pengeluaran
padi di Malaysia dan apakah kadar aplikasi NPK untuk
mencapai pengeluaran padi 10 tan/hektar.

20 Oct 2010


Dato' Paduka Abu Bakar Bin Taib [ Langkawi ] minta MENTERI
PELANCONGAN menyatakan :-

(a) jumlah pelancong asing yang datang ke Malaysia bagi 3
tahun kebelakangan ini dan dari negara mana. Nyatakan 10
negara yang terbanyak serta jumlahnya; dan

(b) dari jumlah ini, nyatakan 5 negeri yang terbanyak menerima
pelancong dan apakah tarikannya.

13 Oct 2010

Dato' Paduka Abu Bakar Bin Taib [ Langkawi ] minta MENTERI
SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR menyatakan :-

(a) tahap pencemaran dan kualiti air di Pantai Cenang, Pantai
Tengah dan Pulau Payar serta kualiti udara di Teluk Yu dan
Ewa yang disebabkan oleh kilang simen; dan

(b) adakah pemantauan berkala dibuat di tempat-tempat
tersebut untuk menjamin kebersihan atau pencemaran sifar.

Dato' Paduka Abu Bakar Bin Taib [ Langkawi ] minta MENTERI
SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR menyatakan :-

(a) tahap pencemaran dan kualiti air di Pantai Cenang, Pantai
Tengah dan Pulau Payar serta kualiti udara di Teluk Yu dan
Ewa yang disebabkan oleh kilang simen; dan

(b) adakah pemantauan berkala dibuat di tempat-tempat
tersebut untuk menjamin kebersihan atau pencemaran sifar.
Sekiranya ia, nyatakan jumlah sampel yang telah diambil.

--------

Saya akan cuba dapatkan jawapan yg diberikan oleh Menteri2 terlibat..

No comments: