Advertisement :- Villa De Porto ~ A Private Gateaway in Langkawi

Monday, November 22, 2010

Sambungan 2 : Perbahasan Budget 2011 Ahli Parlimen Langkawi

[Berkenaan sukan].
Kementerian Belia dan Sukan telah memainkan peranan yang baik di Langkawi. Akan tetapi selain daripada bola sepak, hoki dan lain-lain lagi saya harap pihak kementerian juga harus memberi perhatian kepada perahu layar. Ini kerana Langkawi telah mempunyai satu kompleks sukan perahu layar yang bertaraf antarabangsa. Sukan perahu layar ini kita ada remaja ataupun budak-budak sekolah lapan tahun sehingga 18 tahun melibatkan dalam acara Optimist iaitu pelayar kecillah.

Jadi tahun ini kita akan mengadakan World Championship 2010 yang melibatkan 60 negara iaitu IODA (International Optimist Dinghy Association World Championship) akan diadakan di Langkawi. Malaysia sebagai host dan diadakan di Langkawi. Ia melibatkan lebih kurang 60 negara dan akan mula perlawanan, kejohanan mulai 27 Disember 2010 sehingga 7 Januari 2011. Saya menjemput Ahli-ahli Yang Berhormat datanglah ke Langkawi untuk melihatnya.

Satu lagi ialah projek NCER...

Seorang Ahli: Penginapan disediakan.

Dato’ Paduka Abu Bakar bin Taib [Langkawi]: Minta maaf, penginapan tidak disediakan. Mungkinlah kita berbincang kemudian. Projek NCER (Northern Corridor Economic Region) yang telah dilancarkan oleh kerajaan. Apakah jadi dengan NCER?

Ini kerana saya difahamkan ia telah bertujuan untuk mengadakan hospital di Langkawi yang menyebabkan pelancong datang. Jadi apakah sudah jadi kepada program tersebut? Saya difahamkan juga terdapat projek NCER yang begitu kecil. Saya percaya kalaulah NCER ini melibatkan down sea aktiviti ataupun mengadakan aksi aktiviti misalnya bekerjasama dengan LADA atau FAMA. Melibatkan ...

Datuk Ismail Kasim [Arau]: Minta laluan.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Yang Berhormat Langkawi.

Dato’ Paduka Abu Bakar bin Taib [Langkawi]: Sebentar, sebentar sedikit lagi.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Bagi sekejap nanti Yang Berhormat.

Dato’ Paduka Abu Bakar bin Taib [Langkawi]: Sime Darby telah mengadakan projek tanam jagung di Sintok hendak jual kepada Giant ataupun Tesco tetapi gagal. Saya ingat NCER tidak perlu buat demikian. Ia perlu memikirkan cara-cara hendak menanam jagung, melibatkan peladang dan ambil itu untuk jadikan bahan makanan. Mengadakan factory ataupun kilang untuk membuat jagung ataupun membuat makanan binatang. Sila Yang Berhormat Arau.

Datuk Ismail Kasim [Arau]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua dan terima kasih Yang Berhormat Langkawi. Saya ingin bertanya dan berkongsi pengalaman dan pendapat dengan Yang Berhormat Langkawi iaitu berhubung dengan peranan NCER. Ini kerana saya lihat seperti mana yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Langkawi tadi tentang kegagalan beberapa projek NCER.

[Timbalan Yang di-Pertua (Datuk Dr. Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar) mempengerusikan Mesyuarat] Kita harus balik kepada tujuan penubuhan NCER yang saya lihat ada sedikit
elemen ketergesaan di sini, di mana blue print yang dibuat ketika itu dibuat dengan tidak begitu terperinci yang menyebabkan projek-projek di bawah NCER yang berlaku sekarang ini bertindih dengan agensi kerajaan yang lain seperti mana yang berlaku di Langkawi dan di mana-mana negeri di utara termasuk di Pulau Pinang, Perak Utara, Perak, Kedah dan Perlis sekalipun. Jadi agenda asal tidak diberi fokus yang menyebabkan berlaku banyak kegagalan dan agenda-agenda yang kecil ini banyak boleh melibatkan kacau ganggu kepada projek-projek yang telah dirancang seperti MADA, LADA dan sebagainya.

Jadi di sini saya pohon pandangan Yang Berhormat Langkawi supaya NCER ini balik kepada blue print yang asal di mana Sime Darby menjadi teraju utama dalam memainkan peranan untuk pembangunan wilayah seperti mana yang disasarkan dan dirancang oleh kerajaan. Pandangan Yang Berhormat Langkawi.

No comments: